Klauzula Informacyjna RODO (rezerwacja i pobyt)


Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Ostoja Karlików Katarzyna Gruszczyńska z siedzibą pod adresem Przybyszów b/n, 38-505 Bukowsko.
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@ostojakarlikow.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  – w celu realizacji usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku Ostoja Karlików (Przybyszów b/n, 38-505 Bukowsko) oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
  – w celu poboru rozliczenia opłaty za pobyt i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanych z Pani/Pana pobytem w Domkach Ostoja Karlików.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  – przez  okres świadczenia usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domkach Ostoja Karlików,  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.


Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.


Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)