Klauzula Informacyjna RODO (monitoring)


Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Ostoja Karlików Katarzyna Gruszczyńska z siedzibą pod adresem Przybyszów b/n, 38-505 Bukowsko.
  2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@ostojakarlikow.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
    – w celu realizacji monitoringu wizyjnego terenu ośrodka Ostoja Karlików w miejscowości Przybyszów b/n, 38-505 Bukowsko.
  5. Dane osobowe będą przechowywane:
    – przez  okres świadczenia usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domkach Ostoja Karlików,  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.


Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.


Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)