REGULAMIN


 1. Domek wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najmujący powinien zgłosić telefonicznie właścicielowi do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu domku.
 4. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględniane są w miarę posiadanych możliwości.
 5. Do korzystania z domków uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane u pracownika ośrodka. Najmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 6. Chęć przyjazdu ze zwierzętami należy zgłosić przy rezerwacji pobytu.
 7. W domku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA (także na tarasie i balkonach).
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach i ich otoczeniu otwartego ognia. A w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domków. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Mieszkańcy domków zobowiązani są w szczególności do:
  a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach domku i na tarasie;
  b. korzystania z urządzeń „Ostoi Karlików” w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
  c. racjonalnego korzystania z wody (przy bardzo dużym zużyciu wody mogą nastąpić przerwy w jej dostawie).
 10. Z placu zabaw na terenie ośrodka korzystać mogą dzieci w wieku do 13 lat pod nadzorem dorosłego opiekuna.
 11. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić pracownikowi bezpośrednio przy zasiedlaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 12. Gość powinien zawiadomić pracownika domków o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Przed upływem terminu pobytu Najmujący domek ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika „Ostoi Karlików”.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Najmującego w domku będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 16. KOMINEK – pierwsze odpalenia kominka odbywa się zawsze przy udziale pracownika domków – najpóźniej do godziny 22-ej, który udziela stosownego instruktarzu. Każde kolejne odpalenie odbywa się samodzielnie lecz Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników – szczególnie zwracamy uwagę na dzieci.

  UWAGA: kominek to naturalne źródło ognia, nie jest to atrapa, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

 17. Kominek jest jedynym źródłem ogrzewania pomieszczeń w domku. Za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiedzialny jest Najemca.
 18. Wpłacony przy rezerwacji zadatek jest bezzwrotny.
 19. Zameldowanie w domku „Ostoja Karlików” jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.